مدیریت در هزاره سوم

مجلات و مقالات علمی و تخصصی درباره مدیریت

 

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه پیشرفت

حمید رضا عریضی، احمد عابدی

 

کتاب درسی، که یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شود ، در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و همچنین به سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن و تامین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیری دانش آموزان ، در این پژوهش که مبنای نگارش مقاله حاضر است، محتوای کتب درسی دوره ابتدایی، از نظر پرداختن به سازه انگیزه پیشرفت و مولفه های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .در ابتدای مقاله پیشینه نظری و تجربی موضوع ارائه شده است. ابزار پژوهش دارای 5 مولفه اصلی و 125 مولفه فرعی است و پایانی آن بر اساس نسبت مولفه های مورد توافق به کل مولفه ها برابر 93% به دست آمده است. با توجه به یافته ها و بر اساس داده های حاصل از فرم های تحلیل محتوا در پژوهش حاضر و نیز با عنایت به پژوهش هایی که قبلا در این زمینه انجام گرفته است، می توان چنین نتیجه گرفت که کتاب های ریاضی و علوم تجربی بیش از سایر کتب درسی به سازه انگیزه توجه نموده اند، کتاب های فارسی و دینی و قرآن تا حدودی به آن پرداخته اند، و کتاب های تعلیمات اجتماعی در توجه به این سازه ضعیف بوده اند. همچنین ، در بین پایه های تحصیلی دوره ابتدایی ، می توان گفت کتاب های پنجم و چهارم در حد زیاد و کتاب های پایه اول و دوم کم تر به سازه انگیزه توجه نموده اند.

 

[ پنجشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۶ ] [ 0:13 ] [ دکتر افسانه زمانی مقدم ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،